Anunturi

ANUNT PUBLIC

Arhiva Nationala de Filme (ANF) organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor functii contractuale vacante:
1. Consultant artistic gr. IA/5 – serviciul redactie
2. Referent gr. II/5 – compartimentul acces colectii
3. Restaurator tr. I/5 – laboratorul conservare, restaurare pelicula
4. Reconditioner tr. III/1 – laboratorul conservare, restaurare pelicula
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si de vechime sau alte conditii specifice, potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
o 26 iulie 2017, ora 16:00: data limita pentru depunerea dosarelor;
o 04 august 2017, ora 11:00: proba scrisa;
o Data pentru proba interviu se va comunica ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului ANF;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de ANF;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala: www.anf-cinemareca.ro. Relatii suplimentare se obtin la sediul Arhivei Nationale de Filme din Sos. Sabarului nr. 2, localitatea Jilava, judetul Ilfov, sau telefonic la numarul 021/450.12.67.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de consultant artistic gr. IA/5
- Studii universitare de licenta absolvite in domeniul cinematografiei sau domenii conexe (de exemplu, studii istorice);
- O buna cunoastere a istoriei cinematografului romanesc si universal;
- O buna cunoastere a istoriei contemporane;
- Experienta de minimum 20 (douazeci) de ani in domeniul cinematografiei;
- Experienta de minimum 5 (cinci) ani in prelucrarea arhivistica a patrimoniului national al cinematografiei.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de referent gr. II
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice sau administrative;
- Experienta de minimum 5 (cinci) ani in domeniul specializarii;
- Experienta de minimum 1 (un) an in inventarierea si evidenta bunurilor culturale;
- Cunostinte temeinice de operare calculator: Windows, MS Office, programe de gestiune si evidenta bunuri culturale.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de restaurator tr. I
- Studii liceale absolvite in domeniul cinematografiei, specializarea imagine film, multimedia sau domenii conexe (arta plastica);
- Experienta de minimum 6 (sase) ani in specialitatea studiilor;
- Experienta de minimum 1 an in prelucrarea peliculei.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de reconditioner tr. III
- Studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Experienta de minimum 6 (sase) luni in domeniul specializarii;
- Experienta de minimum 6 (sase) luni in domeniul controlului tehnic al peliculei de film.

Tematica pentru postul de consultant artistic:
1. Patrimoniul cultural national, patrimoniul arhivistic, patrimoniul cinematografic
2. Legislatia romaneasca si conventiile internationale privind protejarea patrimoniului cinematografic si drepturile de autor
3. Istoria filmului romanesc (generatii si autori importanti)
4. Istoria filmului universal (miscari si autori importanti)
5. Realizarea unei filmografii

Bibliografie selectiva:
HG 1063/2005
Legea cinematografiei nr. 328/2006, actualizata
Legea protejarii patrimoniului national nr. 182/2000, actualizata si normele de aplicare
Barna, Ion, Lumea filmului, Editura Meridiane, Bucuresti, 1971
Caliman, Calin, Istoria filmului romanesc 1897-2010, Editura Contemporanul, Bucuresti, 2011
Littera, George, Istoria filmului universal 1895-1945, Editura UNATC Press, Bucuresti, 2011
Sadoul, Georges, Istoria filmului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1960
*** A saptea arta – scrieri despre arta filmului, vol. 1 si 2, Editura Meridiane, Bucuresti, 1975

Tematica pentru postul de referent din cadrul Biroului Acces Colectii:
1. Patrimoniul national al cinematografiei;
2. Colectiile Arhivei Nationale de Filme – componenta si descriere;
3. Inventarierea si evidenta colectiilor din patrimoniul cultural national.

Bibliografie selectiva:
Legea cinematografiei nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.1063/2005 privind organizarea si functionarea ANF;
Legea protejarii patrimoniului national nr. 182/2000 si normele de aplicare;
Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile ulterioare si Instructiuni privind activitatea de arhiva aprobate prin Ordinul nr.217/1996;
Ordinul nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil.

Tematica pentru postul de restaurator si pentru postul de reconditioner:
1. Notiuni generale despre colectiile de filme
2. Notiuni generale tehnice despre film
3. Notiuni generale despre prelucrarea peliculei

Bibliografie selectiva:
H.G. nr.1063/2005 privind organizarea si functionarea ANF
Burlacu V., Marin A., Tehnologia cinematografica, Ed. Didactica si Pedagogica, Buc., 1977
Marin A., Morozan D., Tehnica filmului de la A la Z, Ed. Tehnica, Buc., 1979
Munteanu V., Tehnologia prelucrarii peliculei, Ed. Didactica si Pedagogica, Buc., 1979

Anunt oficial, cu diacritice, in format PDF descarcabil:
application/pdf icon anunt_anf_concurs_posturi_vacante_18.07.17.pdf