Anunturi

ANUNTURI PUBLICE

Arhiva Naţionala de Filme (ANF) organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor funcții contractuale vacante:
1. Consultant artistic gr. IA/5 – serviciul redacţie
2. Consultant artistic gr. IA/2 – serviciul redacţie
3. Restaurator gr. IA/2 – compartimentul digitizari colecţii
4. Referent gr. II/5 – compartimentul acces colecţii
5. Referent gr. II/2 – compartimentul Cinemateca Romana
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercițiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) indeplineste condițiile de studii si de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savarsite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
o 4 iulie 2017, ora 16:00: data limita pentru depunerea dosarelor;
o 13 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisa;
o Data pentru proba interviu se va comunica ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului ANF;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de ANF;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverințele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcția pentru care candideaza;
6. adeverința medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitațile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atesta starea de sanatate conține, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatații.
In cazul in care candidatul depune o declarație pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverințele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitații copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala: www.anf-cinemareca.ro . Relații suplimentare se obțin la sediul Arhivei Naţionale de Filme din Sos. Sabarului nr. 2, localitatea Jilava, judeţul Ilfov, sau telefonic la numarul 021/450.12.67.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de consultant artistic gr. IA/5
- Studii universitare de licenţa absolvite in domeniul cinematografiei sau domenii conexe (de exemplu, studii istorice);
- O buna cunoastere a istoriei cinematografului romanesc si universal;
- O buna cunoastere a istoriei contemporane;
- Cunoasterea unei limbi straine nivel mediu;
- Experienţa de minimum 20 (douazeci) de ani in domeniul cinematografiei;
- Experienţa de minimum 5 (cinci) ani in prelucrarea arhivistica a patrimoniului naţional al cinematografiei.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de consultant artistic gr. IA/2
- Studii universitare de licenţa absolvite in domeniul cinematografiei sau domenii conexe (de exemplu, studii filologice);
- O buna cunoastere a istoriei cinematografului romanesc si universal;
- Cunoasterea a minimum doua limbi straine nivel avansat;
- Experienţa de minimum 10 (zece) ani in domeniul specializarii;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in activitatea redacţionala, in relaţiile cu partenerii
externi si in schimburile internaţionale in domeniu;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in prelucrarea arhivistica a patrimoniului naţional al cinematografiei.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de restaurator gr. I/2
- Studii universitare de licenţa absolvite in domeniul cinematografiei, specializarea imagine film, multimedia sau domenii conexe (arta plastica);
- Experienţa de minimum 6 (sase) ani in specialitatea studiilor;
- Cunoasterea soft-uri specifice pentru editare, colorizare, restaurare digitala;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in restaurarea digitala.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent gr. II/5
- Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa in domeniul stiinţelor economice sau administrative;
- Experienţa de minimum 5 (cinci) ani in domeniul specializarii;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in inventarierea si evidenţa bunurilor culturale;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in organizarea activitaţii de selecţie a filmelor si planificare in vederea vizionarii de catre beneficiarii externi;
- Cunostinţe temeinice de operare calculator: Windows, MS Office, programe de gestiune si evidenţa bunuri culturale.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent gr. II/2
- Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma de licenţa;
- Experienţa de minimum 5 (cinci) ani in domeniul specializarii;
- Experienţa de minimum 1 (un) an in evidenţa si vanzarea biletelor de intrare la spectacol;
- Cunostinţe temeinice de operare calculator: Windows, MS Office, programe de gestiune abonamente si bilete de intrare la spectacol.

Tematica pentru postul de consultant artistic:
1. Patrimoniul cultural naţional, patrimoniul arhivistic, patrimoniul cinematografic
2. Legislaţia romaneasca si convenţiile internaţionale privind protejarea patrimoniului cinematografic si drepturile de autor
3. Istoria filmului romanesc (generaţii si autori importanţi)
4. Istoria filmului universal (miscari si autori importanţi)
5. Realizarea unei filmografii

Bibliografie selectiva:
HG 1063/2005;
Legea cinematografiei nr. 328/2006, actualizata;
Legea protejarii patrimoniului naţional nr. 182/2000, actualizata si normele de aplicare;
Barna, Ion, Lumea filmului, Editura Meridiane, Bucuresti, 1971;
Caliman, Calin, Istoria filmului romanesc 1897-2010, Editura Contemporanul, Bucuresti, 2011;
Littera, George, Istoria filmului universal 1895-1945, Editura UNATC Press, Bucuresti, 2011;
Sadoul, Georges, Istoria filmului, Editura Stiinţifica, Bucuresti, 1960;
*** A saptea arta – scrieri despre arta filmului, vol. 1 si 2, Editura Meridiane, Bucuresti, 1975.

Tematica pentru postul de restaurator:
1. Noţiuni generale tehnice despre film
2. Noţiuni generale despre rolul arhivelor de film
3. Cunostinţe IT (operarea cu fisiere audio-video)
4. Cunostinţe despre culoare

Bibliografie selectiva:
Chimia fotografica si tehnologia prelucrarii peliculei, Marieta Nicole, Agneta Cerbu, Vladimir Munteanu, Marcel Kicarosie;
Ray Edmondson, Is Film Archiving a Profession, Film History V7, n3 (Autumn 1995);
Code of Ethics, FIAF, 1998;
Training and the Conservation of Audiovisual materials, in Handbook of Library Training Practice, vol. 2, edited by Ray Prytherch Gower, Aldershot,1990.

Tematica pentru postul de referent din cadrul Biroului Acces Colecţii:
1. Patrimoniul naţional al cinematografiei
2. Colecţiile Arhivei Naţionale de Filme – componenţa si descriere
3. Inventarierea si evidenţa colecţiilor din patrimoniul cultural naţional

Bibliografie selectiva:
Legea cinematografiei nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 1063/2005 privind organizarea si funcţionarea ANF;
Legea protejarii patrimoniului naţional nr. 182/2000 si normele de aplicare;
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificarile ulterioare si Instrucţiuni privind activitatea de arhiva aprobate prin Ordinul nr. 217/1996;
Ordinul nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitaţi de profil.

Tematica pentru postul de referent din cadrul serviciului Cinemateca Romana:
1. Regulamentul operaţiunilor de casa
2. Evidenţa biletelor si abonamentelor de intrare la spectacolele Cinematecii Romane
3. Inregistrarea si fiscalizarea biletelor si abonamentelor

Bibliografie selectiva:
H.G. nr. 1063/2005 privind organizarea si funcţionarea ANF;
Legea contabilitaţii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Codul Fiscal valabil pentru anul 2017 si Normele metodologice de aplicare – Capitolul Impozite si taxe locale;
Norma metodologica din 04.10.2007 (M. Of. nr. 693/2007) privind perceperea, incasarea, virarea sumelor din aplicarea Timbrului Crucii Rosii.

Anunt oficial, cu diacritice, in format PDF descarcabil:
application/pdf icon anunt_anf_concurs_posturi_vacante_21.06.17.pdf

Arhiva Nationala de Filme (ANF) organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatoarelor functii contractuale temporar vacante:
1. Redactor gr. II/2 in cadrul redactiei ANF
2. Referent gr. I/2 in cadrul compartimentului financiar – contabil

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
o 28 iunie 2017, ora 16:00: data limita pentru depunerea dosarelor;
o 06 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisa, la sediul ANF;
o Data pentru proba interviu se va comunica ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului ANF;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de ANF;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala: www.anf-cinemareca.ro . Relatii suplimentare se obtin la sediul Arhivei Nationale de Filme din Sos. Sabarului nr. 2, localitatea Jilava, judetul Ilfov, sau telefonic la numarul 021/450.12.67.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de redactor gr. II/2
- Studii universitare de licenta absolvite in domeniul cinematografiei sau domenii conexe (studii filologice sau sociologice);
- O buna cunoastere a istoriei cinematografului romanesc si universal;
- Cunoasterea unei limbi straine nivel mediu;
- Experienta de minimum 2 (doi) ani in domeniul specializarii;
- Experienta de minimum 1 (un) an in prelucrarea arhivistica a patrimoniului national al cinematografiei si elaborarea unei filmografii.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de referent gr. I/2
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
- Experienta de minimum 2 (doi) ani in domeniul specializarii;
- Experienta de minimum 1 (un) an in contabilitatea institutiilor publice;
- Cunostinte temeinice de operare calculator: Windows, MS Office, programe de contabilitate institutii publice, Forexebug, cunostinte generale privind analiza, proiectarea si administrarea bazelor de date MS Acces.

Tematica pentru postul de redactor gr. II/2
1. Patrimoniul cultural national, patrimoniul arhivistic, patrimoniul cinematografic
2. Legislatia romaneasca si conventiile internationale privind protejarea patrimoniului cinematografic si drepturile de autor
3. Istoria filmului romanesc (generatii si autori importanti)
4. Istoria filmului universal (miscari si autori importanti)
5. Realizarea unei filmografii

Bibliografie selectiva
HG 1063/2005;
Legea cinematografiei nr. 328/2006, actualizata;
Legea protejarii patrimoniului national nr. 182/2000, actualizata;
Barna, Ion, Lumea filmului, Editura Meridiane, Bucuresti, 1971;
Caliman, Calin, Istoria filmului romanesc 1897-2010, Editura Contemporanul, Bucuresti, 2011;
Littera, George, Istoria filmului universal 1895-1945, Editura UNATC Press, Bucuresti, 2011;
Sadoul, Georges, Istoria filmului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1960;
*** A saptea arta – scrieri despre arta filmului, vol. 1 si 2, Editura Meridiane, Bucuresti, 1975.

Tematica pentru postul de referent gr. I/2
1. Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii
2. Contabilitatea platilor de casa si a cheltuielilor efective
3. Contabilitatea veniturilor
4. Organizarea evidentei angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor
6. Utilizarea aplicatiei Forexebug
5. Proiectarea, administrarea si analiza unei baze de date

Bibliografie selectiva
HG nr. 1063/2005;
Legea finantelor publice nr. 500/2002, actualizata;
Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 720 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora;
Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea procedurilor aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare Forexebug, completat prin Ordinul 384/2017;
Aplicatia Control angajamente bugetare (CAB).

Anunt oficial, cu diacritice, in format PDF descarcabil:
application/pdf icon anunt_anf_concurs_posturi_temporar_vacante_21.06.17.pdf