Anunt de interes public

anunt_de_participare.jpg

anunt_de_participare.pdf

caiet_de_sarcini.pdf

1330/19.06.2019

ANUNT DE PARTICIPARE

Autoritate contractanata:
ARHIVA NATIONALA DE FILME

Adresa: Str. Sabarului, nr. 2, com. Jilava, jud. Ilfov

Tip anunt: achizitie directa, Anexa 2

Tip contract: servicii

Denumire achizitie: „Servicii de paza si monitorizare – Arhiva Nationala de Filme”, com. Jilava, jud. Ilfov

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de paza si monitorizare

Descriere contract: Conform caietului de sarcini anexat.

Valoarea totala estimata fara TVA 28616 lei fara TVA/luna, respectiv 171696 lei fara TVA/ 6 luni

Conditii contract: Conform caietului de sarcini publicat.

Conditii participare: Cu respectarea prevederilor legale si a caietului de sarcini publicat;

Criterii de adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “pretul cel mai scazut” cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

Termen limita primire oferte: 20.06.2019

Informatii suplimentare: Oferta va fi transmisa pana la data de 20.06.2019, scanata la urmatoarea adresa de e-mail: anf_jilava@yahoo.com, in original, prin posta, la adresa: Str. Sabarului, nr. 2, com. Jilava, jud. Ilfov sau la sediul institutiei in plic sigilat pana la ora 15.00, in atentia compartimentului de achizitii publice, persoana de contact Robert Radu.

CAIET DE SARCINI

Capitolul I – DATE GENERALE
Date de identificare ale institutiei:

Autoritate contractanta
ARHIVA NATIONALA DE FILME
Cod de identificare fiscala: 18119242
Adresa: Str. Sabarului, nr. 2, com. Jilava, jud. Ilfov
Telefon: 021.450.12.67

Fax: 021.450.12.67

Denumirea Contractului: „Servicii de paza si monitorizare – ARHIVA NATIONALA DE FILME”

Descrierea succinta a Serviciilor: servicii de asigurare a pazei pentru institutia Arhiva Nationala de Filme din comuna Jilava.

Capitolul II – DOCUMENTELE OFERTANTULUI

(1) Oferta tehnica va contine o detaliere a modului de prestare a serviciilor cu respectarea cerintelor descrise la capitolul III al prezentului caiet de sarcini.

a) Oferta financiara este ferma in Lei .

b) Oferta financiara va cuprinde, preturile exprimate astfel:

- doua posturi permanente de paza cu program 24/24
- un post cu program: - 19.00 – 07.00 de luni pana vineri
- 24/24 sambata si duminica + sarbatorile legale.

Capitolul III – DESCRIEREA DETALIATA A SERVICIULUI CE URMEAZA A FI ACHIZITIONAT

Valoarea estimata a contractului: 26616 lei fara TVA/luna, respectiv 171696 lei/ 6 luni

CERINTE OBLIGATORII IMPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE PAZA

Prestatorul trebuie sa asigure paza obiectivelor conform planului de paza al bunurilor si valorilor primite in paza si sa asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale si particulare.

Caracteristicile obiectivelor sunt prezentate astfel:

o Serviciul va fi asigurat 24h din 24h, prin agentii de paza si protectie pe toata

durata contractului: 6 luni, conform solicitarii.

• asigurarea respectarii de catre angajatii Beneficiarului a Regulamentului de ordine interioara privind accesul, circulatia si iesirea din incinta obiectivului si/sau a anexelor acestuia;

• luarea masurilor de rigoare in caz de tentativa de furt sau de violenta pe teritoriul obiectivului mergand pana la imobilizarea vinovatilor si predarea acestora organelor de politie competente; sesizarea operativa a acestor organe de ordine in cazul producerii de astfel de evenimente in spatiile apartinand Beneficiarului;

• prevenirea fenomenelor de panica si combaterea acestora, in functie de sistuatia de fapt in eventualitatea cazuri fortuite sau de forta majora, luarea tuturor masurilor in functie de circumstantele producerii evenimentelor, pentru eliminarea si restrangerea consecintelor periculoase. In aceste situatii atributiile principale ale agentilor de paza si protectie vor fi: acordarea primului ajutor victimilor si salvarea, in masura posibilitatilor, a vietii acestora si a bunurilor din patrimoniul Beneficiarului;

• agentii de paza si protectie vor alerta si vor colabora cu organele de stat componente si reprezentantii legali ai Beneficiarului;

• prestatorul va tine un registru operativ de evidenta in care va consemna evenimentele aparute, masurile luate, precum si orice dispozitii primite pe linie de serviciu de la conducerea Prestatorului sau de la corespondentul sau din cadrul Beneficiarului;

• despagubire in caz de furt sau distrugere, din culpa prestatorului;

• prestatorul trebuie sa intocmeasca planul de paza si sa asigure formalitatile necesare privind aprobarea acestuia de catre politie;

• prestatorul trebuie sa faca dovada ca dispune de licenta de functionare in domeniul proiectarii, modificarii, instalarii si intretinerii sistemelor tehnice de alarmare impotriva efractiei.

• prestatorul trebuie sa detina toate autorizatiile prevazute de lege pentru desfasurarea activitatilor privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor.

Agentii de paza si protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele indatoriri:
-sa fie calificati conform Legii 333/2003, iar cei care supravegheaza sistemele TV cu circuit inchis sa fie atestati ca dispeceri;

- sa poarte costumul convenit, ecuson cu insemnele firmei, tomfa, lanterna, spray cu gaze iritant-lacrimogen, mijloc de comunicare-statie emisie/receptie, mijloace de imobilizare;

- sa cunoasca in amanuntime obiectivele si particularitatile acestora;

- sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul obiectivelor;

- sa-si instiinteze de indata sefii ierarhici despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de urgenta la cunostinta factorilor de conducere a obiectivului;

- sa intervina in sprijinul salariatilor institutiei atunci cand situatia impune, pentru inlaturarea oricaror actiuni care ar putea periclita activitatea acestora;

- sa intervina in caz de pericol de orice fel la solicitarea beneficiarului.

- sa sesizeze Politia despre faptele de natura sa prejudicieze patrimoniul obiectivului si sa dea concursul la prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor si valorilor;

- sa raporteze, in permanenta, factorilor carora le este subordonat, evenimentele legate de indeplinirea obligatiilor de serviciu;
- sa pastreze confidentialitatea deplina in legatura cu activitatea sa si cu datele si informatiile la care are acces in legatura cu obiectivul beneficiarului;

- sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru aceasta, prevazute in planul de paza;

- sa nu se prezinte la serviciu in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor medicamente psihotrope;

- sa respecte intocmai regulile interne si REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA specifice obiectivului pe care il deserveste;

- sa raspunda pentru prejudiciile cauzate din culpa sa, in calitate de comitent pentru prepusul sau, in stricta conformitate cu legea si alte acte juridice intocmite pentru realizarea acestei raspunderi;

- sa asigure in masura posibilitatilor, servicii suplimentare la solicitarea expresa a conducerii;

- sa verifice pe toata durata zilei si mai ales pe timpul noptii: caile de acces in obiectiv, punctele de alimentare cu apa si respectiv energie electrica, parcarile;

- sa desfasoare activitatea pentru care a fost angajat cu maxima discretie si cu respect pentru beneficiar si pentru angajatii acestuia;

- sa manifeste discretie in legatura cu activitatile beneficiarului;

Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu propunerea sa tehnica.

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare cuvenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului;

- prestatorul este obligat sa respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare privind paza si protectia obiectivului, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum si protectia mediului;

- instruirea personalului de paza revine prestatorului;

- in situatiile sustragerilor de bunuri din unitate si in urma cercetarilor efectuate de organele de politie, daca se constata vinovatia agentilor de paza, prejudiciul va fi recuperat de la prestator;

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va face dovada ca dispune de urmatorele:

1. Certificat de manager de proiect sau echivalent;
2. Experienta profesionala relevanta in domeniul obiectului contractului;
3. Polita de asigurare valabila;
4. 8 agenti de paza;
5. Personalul sa fie atestat conf. Legii 333/2003;
6. 1 Sef de obiectiv.
Pentru cazul interventiilor si pentru monitorizare:
7. Dovada faptului ca timpul de interventie este monitorizat electronic (GPS);
8. Licenta de proiectare si instalare a sistemelor de securitate;
9. Dovada existentei avizului de dispecerat si avizarea zonei.

Pentru indeplinirea acestui nivel minim impus, aferent personalului - cheie, responsabil de indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit, ofertantul va prezenta copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale diplomelor /certificatelor/ atestatelor de studii mentionate in CV/ legitimatiilor vizate la zi sau documente similare, precum si CV-urile semnate de titulari, anexate pentru fiecare persoana in parte din cele solicitate mai sus valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Daca personalul - cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre acesta si ofertant (contracte de colaborare - copii lizibile semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea “Conform cu originalul“ insotite de declaratii
de disponibilitate semnate de aceste persoane sau se vor prezenta angajamente/acorduri de participare).

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta documente (diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea ceetificarilor/autorizarilor in cauza.

Executia contractului se va face cu personalul de specialitate propus in oferta. Prestatorul va putea inlocui, numai cu acordul beneficiarului, oricare din persoanele desemnate, in caz de deces, motive de boala care pun persoana de specialitate in imposibilitatea indeplinirii sarcinilor din contract, incetarea raporturilor de serviciu/ contractului de prestari servicii/de colaborare dintre persoana de specialitate si Prestator sau alte cazuri de forta majora. in aceste cazuri, Prestatorul are obligatia inlocuirii persoanei in cauza cu o alta persoana cu experienta si calificare cel putin egale cu cele ale celui inlocuit.

In cazul in care o persoana din cadrul echipei de proiect nu este angajatul furnizorului, aceasta va prezenta o declaratie de disponibilitate pentru toata perioada de implicare a acestuia in cadrul proiectului, semnata in original.

Capitolul IV. – CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul va contine preturile unitare pentru fiecare categorie de serviciu

Contractul se va incheia pe o perioada de 6 luni .
Plata facturilor se va face lunar in termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Prestatorul este pe deplin raspunzator de serviciile pe care le presteaza. In cazul in care din cauza neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertata, autoritatea contractanta sufera prejudicii, atunci prestatorul va plati de indata contravaloarea prejudiciilor create.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta. Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini.

Ofertantul va elabora un tabel de corespondenta, in cadrul caruia va preciza in ce capitole ale ofertei tehnice sunt descrise punctual cerintele din Caietul de Sarcini, tinand cont de structura capitolelor celui din urma.
Ofertantul va prezenta raspunsuri detaliate la toate cerintele Caietului de Sarcini prin care sa arate modul concret in care acesta va realiza toate activitatile solicitate prin Caietul de Sarcini. Oferta tehnica va fi elaborata cu respectarea structurii Caietului de Sarcini. Ofertele care se vor limita la a confirma faptul ca se vor presta toate activitatile solicitate, fara sa prezinte concret modul in care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.
Lipsa din oferta a oricaror informatii dintre cele solicitate anterior in acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstreaza intelegerea proiectului va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma si, implicit, la descalificarea Ofertantului.

Nota 1:
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.
Nota 2:
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor ofertate de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Fisa de date

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE, ADRESA:
Arhiva Nationala de Filme, com. Jilava, jud. Ilfov, sos. Sabarului, nr. 2
1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA:
Institutie bugetara de cultura in subordinea Centrului National al Cinematografiei si al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.
Activitatea principala: arhivare si conservare film – Activitati ale bibliotecilor si arhivelor.
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE:
Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1) DESCRIERE
11.1.1) Denumirea contractului:
Servicii de paza si monitorizare – Arhiva Nationala de Filme, com. Jilava, jud. Ilfov
11.1.2) Tipul contractului
Servicii cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: sediul institutiei din loc. Jilava , jud. Ilfov, sos. Sabarului, nr. 2
11.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta intentioneaza sa realizeze achizitia unor servicii de paza si monitorizare pentru Arhiva Nationala de Filme, sediul din Jilava, Ilfov.
Detalierea serviciilor se regaseste in cadrul documentatiei de atribuire.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu cel putin 2 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 2 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare cu cel putin 1 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza;
11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
11.1.8) Impartire in loturi
Nu
11.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile ce urmeaza a fi prestate sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini anexat documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 171696
11.2.2) Optiuni
Nu
11.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1. a) Garantie de participare
Nu
III.1.1. b) Garantie de buna executie
Nu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
_______________
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; e) Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, f) Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, g) H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice h) Actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1. a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr. 1
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, in conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 2
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritatiile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca, operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentarii acestora.
Cerinta nr. 3
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016. Pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016

Cerinta nr. 4
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. Pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea 98/2016

Operatorii economici participanti vor prezenta si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 - Formularul nr. 3. In acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a unitatilor beneificare, implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/ companiei. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse in confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului.
III.2.1. b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr. 1
Se vor prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii.
Nota nr. 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin prin documentatia de atribuire.
Nota 2:
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.
Nota 3:
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract in corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile in tara de origine/ tara in care operatorul economic este stabilit.
Nota 4:
In cazul participarii la procedura cu oferta comuna si in situatia in care ofertantul intetioneaza sa subcontracteze parti din contractele subsecvente, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi indeplinite in conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III. 2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a maximum 3 contracte servicii similare cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, respectiv servicii de paza, in valoare de minim 1.000.000 lei Se va prezenta:
- Pentru a face dovada indeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta certificate/ documente/ recomandari/ procese- verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada in care au fost prestate serviciile similare, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Serviciile indicate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu- si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Cerinta nr. 2
Informatii privind asociatii (daca este cazul) Se va prezenta:
Acordul de asociere incheiat intre operatorii economici care se asociaza in vederea depunerii ofertei comune si a executiei contractului.
Nota 1:
Acordul de asociere se va prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare si va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii;
- partea/ partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii;
- pentru a evita posibile situatii litigioase intre membrii asocierii datorate intarzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (in cazul in care facturile ar urma sa sa plateasca numai catre liderul asocierii), situatiile de plata care emana din partea asocierii vor fi insotite de doua sau mai multe facturi (in loc de o singura factura care sa emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de catre fiecare memebru al asocierii in parte, corespunzand cotei de participare a fiecarui asociat in cadrul asocierii si care va fi aplicata la valoarea situatiei de plata astfel intocmite. In acest din urma caz, autoritatea contractanta va realiza platile in cadrul contractului in mod individual catre fiecare asociat in parte, fara ca un astfel de act sa impieteze raspunderea solidara a asociatilor, asa cum este precizat mai sus.
Nota 2:
In cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea economica, tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.

Cerinta nr. 3
Informatii cu privire la subcontractanti
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit vor fi indeplinite de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze. Operatorii economici vor indica informatii cu privire la partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze.
Nota 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta Acordul/Acordurile de subcontractare, in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Nota 2:
Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 3:
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Cerinta nr. 4
Informatii cu privire la tertii sustinatori (daca este cazul) Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
Nota 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului.

III. 2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV. 1) PROCEDURA
IV. 1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV. 1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline
IV. 1.1.b) Tipul procedurii
Exceptie conform Anexa 2
IV. 2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV. 2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV. 2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV. 3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV. 3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV. 3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare: Romana
Moneda in care se exprima oferta de pret: Lei
IV. 3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
30 zile
IV. 4) PREZENTAREA OFERTEI
IV. 4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va prezenta prin email sau in original, astfel cum rezulta din anuntul de participare
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta. Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini.

IV. 4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat si va fi calculat conform machetei din caietul de sarcini.
Nota 1:
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), precum si la alte conditii contractuale, financiare si comerciale legate de prestarea serviciilor prevazute in cadrul caietului de sarcini, astfel incat aceasta sa asigure realizarea intregilor cantitati de servicii solicitate prin caietul de sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, in conformitate cu prevederile legale aplicabile serviciilor aferente contractului.
Nota 2:
In sustinerea pretului ofertat ofertantul va prezenta detalierea pretului pe fiecare activitate.
Nota 3:
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi stabilite si exprimate in cifre cu doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

Nota 4:
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor ofertate de operatorii economici in cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
IV. 4.3) Modul de prezentare a ofertei
Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire:
a) Procedura de atribuire se va aplica integral offline.
b) Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor prevazute in anuntul de participare, in conditiile prevazute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
c) In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/ 2016, documentele care se transmit prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii
e) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv prin email.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: -

VI.3) ALTE INFORMATII
In situatia in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin email, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare).

Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre _____________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare nr. __________ din __________ publicat pe site-ul institutiei privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului/acordului – cadru _________________ (denumirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru) noi, ________________________ (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat urmatoarele:
Documentul _________________________________ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind constituirea garantiei pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire.
Oferta noastra este valabila pana la data de ___________
Perioada de valabilitate a garantiei de participare se intinde pana la data de _____________
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele documentatiei de atribuire, conform exigentelor dvs..

Cu stima,

Data completarii
_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnatura autorizata)

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/ numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) lit. d), e) din legea nr. 98/2016

Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant imputernicit al ____________________ (denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identificare ale operatorului economic), in calitate de ___________________ (se precizeaza calitatea operatorului economic care completeaza declaratia in raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura de _________________________________ (tipul procedurii) pentru achizitia de ________________________________ (denumirea contractului), cu termen de depunere a ofertelor la data de _______________________, organizata de ________________________ (denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice ca:
a) ________ (se mentioneaza denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator) NU are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;
b) ________ (se mentioneaza denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului) NU a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnatura autorizata)

Formularul nr. 3

FORMULAR DE OFERTA

Catre:
________________________________
(denumirea autoritatii contractante)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintle cuprinse in documentatia de atribuire, sa prestam ........ (denumirea serviciilor), pentru suma de ................................. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa prestarea serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ..................................... (suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/ luna/ anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in baza comunicarii transmise de dumneavoastra prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vom constitui un contract angajant intre noi.
4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completarii
_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnatura autorizata)